Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Alle facturen en rekeningen zijn contant, netto betaalbaar te BVBA De Kapelle Menenstraat 102 te 8940 Geluwe zonder korting.

Artikel 2 : Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, andersluidende voorwaarden volgens de klant worden niet aanvaardt.

Artikel 3 : De overdracht van eigendom geschiedt vanaf het moment van de storting van het voorschot of de ondertekening van de bestelbon. Vanaf dat moment staat de koper in voor alle risico’s in verband met het voertuig, ook al blijft het in de werkplaats van de verkoper, zonder dat deze laatste geacht kan worden er de bewaking of verantwoordelijkheid voor op te nemen.

Artikel 4 : De aflevering geschiedt pas bij volledige betaling van de verkoopprijs. Elke eventuele toegestane afwijking dient schriftelijk te gebeuren en betekent geenszins de buitenwerkstelling van deze clausule. De koper is er bijgevolg toe gehouden het nog niet volledig betaalde voertuig op eerste verzoek terug te geven aan de verkoper en verbindt zich ertoe het voertuig niet te verkopen, het niet in pand te geven, het niet uit te lenen of het op generlei wijze te vervreemden al dan niet onder bezwarende titel. Voor wat betreft de voertuigen die aangekocht worden met tussenkomst van een bank –of financieringsinstelling, dient vooraf een bevestiging van financiering aan de verkoper worden voorgelegd en zal de koper het saldo van de verkoopprijs contant bijpassen op het ogenblik van in ontvangst name van het voertuig.

Artikel 5 : Het voertuig zal door de koper afgehaald worden op de afgesproken datum.

Artikel 6 : Indien de verkoper het voertuig niet afhaalt of het bedrag van het voertuig niet vereffent binnen de 48 uur nadat hij hiertoe behoorlijk werd aangemaand, zal de verkoper het recht hebben het contract als door de koper verbroken te beschouwen.

Artikel 7 : In geval van verbreking van de verkoop door de koper, blijft het voorschot verworven door de verkoper; daarenboven zal de verkoper het recht hebben een forfaitair bedrag te eisen gelijk aan 20% van de verkoopsom en naar eigen goeddunken over het voertuig mogen beschikken zonder hiervan rekenschap te moeten geven aan de koper.

Artikel 8 : Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 15% per jaar tot de volledige betaling.

Artikel 9 : In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een met een maximum van 2000 euro zelf bij toekenning van een termijn van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art 1244 BW ten guste van de schuldenaar.

Artikel 10 : In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden aanzien. De verkoper zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan het herstellen van het gelden nadeel.

Artikel 11 : Bij afwijking van het art 1583 BW wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 12 : In geval de aanslagvoet van de BTW of van gelijk welke taks die in aanmerking zou komen op de verkoop van het voertuig, verandert voor de opstelling van de factuur, heeft de verkoper het recht deze nieuwe aanslagvoet toe te passen en dit ten laste van de koper.

Artikel 13 : In geval de aanslagvoet van de BTW of van gelijk welke taks die in aanmerking zou komen op de verkoop van het voertuig, verandert voor de opstelling van de factuur, heeft de verkoper het recht deze nieuwe aanslagvoet toe te passen en dit ten laste van de koper.

Artikel 14 : Geen enkele mondelinge belofte in verband met deze aankoop zal geldig zijn.

Artikel 15 : Het als voorschot gestort bedrag wordt slechts als dusdanig aanvaard indien het vermeld staat op alle exemplaren van het verkoopscontract.

Artikel 16 : De aflevering van het voertuig geschiedt in de werkplaats van de verkoper. Eventuele verplaatsingen goed dan ook van het voertuig, ter gelegenheid van thuisbestelling of test ritten, geschiedden onder het risico en de verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 17 : De koper erkent het voertuig ontvangen te hebben in de huidige staat van werking en onderhoud, door hem welbekend. Behoudens tegengesteld beding en wegens het feit dat het om een tweedehands voertuig gaat, wordt geen enkele waarborg gegeven met betrekking tot de staat van het verkochte voertuig. Eventuele waarborgen zullen schriftelijk worden gegeven en beperken zich tot datgene wat uitdrukkelijk werd opgesomd. In geval van slechte werking, zal het voertuig door de koper onmiddellijk worden teruggebracht voor nazicht; tussenkomst van iedere andere persoon dan de verkoper zal automatisch de verbreking inhouden van de waarborg. Eventuele depannage is in iedere geval voor rekening van de koper.

Artikel 18 : Eventuele opgegeven levertijden of uitvoeringsdata zijn slecht indicatief en verbinden de verkoper niet. Wegens gemotiveerde late levering of uitvoering kan een bestelling niet worden geannuleerd en is er geen boete of schadevergoeding eisbaar lastens de verkoper.

Artikel 19 : Elke klacht of betwisting moet op straffe van nietigheid welke gedetailleerd, gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend gebeuren en dit binnen de 8 dagen volgend na factuurdatum. Bij betwisting omtrent de datum van aflevering, is de dagtekening van de afhaling van het voertuig van kracht.

Artikel 20 : Geen enkele betaling via een tussenpersoon zonder schriftelijke toelating van de zaakvoerder wordt aanvaard.

Artikel 21 : De aan ons toevertrouwde voertuigen worden door ons bestuurd onder de volle verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Artikel 22 : Alle geschillen en betwistingen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk.